"Door haar kwaliteiten en inzet geeft Sara daadwerkelijke invulling aan het begrip “ontzorging” van de opdrachtgever."

Harrie van Beek
interim-teamleider CMD Haagse Hogeschool
&
senioradviseur BMC Advies en Management

Referenties

Hieronder vindt u een selectie van onze  projecten inclusief ervaringen van opdrachtgevers.

  Aanvraag post graduate master gereed (2013-2015)  

 ACTA heeft al sinds jaar en dag een aantal differentiatie-opleidingen voor tandartsen in huis. Die opleidingen leveren tandartsen af die een deelgebied van de tandheelkunde beter beheersen dan de gemiddelde algemeen-practicus. Afgestudeerden werken bijvoorbeeld in centra voor bijzondere tandheelkunde, academische instellingen en verwijspraktijken. Sinds “Bologna” mogen afgestudeerden de titel MSc niet meer voeren, terwijl dat voorheen wel mocht. Daarom is besloten om de opleidingen gezamenlijk te laten opgaan voor een toets nieuwe opleiding. Dat bleek geen eenvoudige klus; de verschillende opleidingen hadden altijd naast elkaar gefunctioneerd en er werd nu een gezamenlijk programma verlangd met verschillende uitstroomprofielen.

"Alleeen dankzij de professionele en volhardende begeleiding van Sara Meeder is het gelukt om het aanvraagdossier, inclusief de studiegids tijdig af te ronden. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan de opleiding nieuwe stijl daadwerkelijk per 1 september 2015 van start gaan. Sara, bedankt!

Prof. Frank Lobbezoo, Prof. Bruno Loos, ACTA

  ACTA WO-bachelor geaccrediteerd (2012-2013)  

Door omstandigheden had ACTA in 2012 slechts een korte voorbereidingstijd voor de accreditatie van de Bachelor opleiding Tandheelkunde. ACTA heeft Adviesbureau Meeder gevraagd te ondersteunen. Sara Meeder heeft de begeleiding daarop uitgevoerd in samenwerking met Deursen Onderwijsgroep. In zes maanden zijn in nauwe samenwerking met het ACTA-team de Kritische Reflectie geschreven, een check uitgevoerd op beleidsdocumenten en een professionaliseringsslag gemaakt met verschillende commissies.
In het voorjaar 2013 heeft ACTA een positieve reactie van de QANU ontvangen, met een "goed" voor de Standaard 2 Onderwijsleeromgeving en een compliment voor de Kritische Reflectie. Gezien de tijdsdruk een heel mooi resultaat!

Hogeschool Windesheim: Evaluatie Honours College (2012-2013) 

Enkele jaren na de start van het Windesheim Honours College (WHC) heeft het CvB de opdracht gegeven dit bijzondere en ambitieuze opleidingstraject te evalueren. Kernvragen bij dit onderzoek luiden: heeft het WHC gebracht wat er van werd verwacht en welke aanpassingen zijn nodig voor een succesvol vervolg? Adviesbureau Meeder heeft de opleiding zowel op inhoudelijke als financiële aspecten geëvalueerd, waarna zij de aanbevelingen heeft uitgewerkt in toekomstscenario’s.
In het voorjaar 2013 zijn de resultaten opgeleverd en het document wordt gehanteerd als basis voor het gesprek over de koers van het WHC zowel binnen het WHC-team als het hogeschoolbestuur.

"Als nieuwe managing director van Windesheim Honours College hebben de resultaten van het evaluatierapport van adviesbureau Meeder mij geholpen het nieuwe beleid van WHC vorm te geven. Aangezien het rapport verschillende scenario’s belicht met voor- en nadelen van zowel kwalitatief als kwantitatief perspectief, kon ik de verschillende aspecten van de verschillende toekomstbeelden zeer goed met elkaar afwegen. Van daaruit kon ik een stappenplan voor de volgende 100 dagen definieren, en tevens de strategie voor komende jaren opzetten."
Dr. Josephine Woltman Elpers , Managing Director, Windesheim Honours College


HHS: uitstekende accreditatie opleiding ISM (2012)

De opleiding Information Security Management (ISM) heeft in oktober 2012 een accreditatie met succes afgerond met steun van Adviesbureau Meeder. De opleiding is uniek in Nederland. De opleiding is slechts 4 jaar oud en het huidige opleidingsteam pas een half jaar in deze samenstelling in functie. In deze lastige context is Sara Meeder gestart met haar werk. Tijdens de voorbereiding zijn alle aspecten van een opleiding aan de orde gekomen: van herziening van de beroepskwalificaties tot aan de wijze van toetsing en inrichting van de kwaliteitszorg en personeelsbeleid.

" Deze ingrijpende operatie was voor het kleine opleidingsteam niet mogelijk geweest zonder de deskundigheid van Sara. Het resultaat is dat de opleiding door het NVAO met een overall beoordeling “GOED” is beoordeeld. De Kritische Reflectie die daarbij als basis heeft gefungeerd, oogstte bij het auditpanel veel waardering: compact, helder en heel goed leesbaar. Daarbij is Sara een zeer kundig persoon die zowel oog heeft voor het proces als de onderwijskundige en vakinhoudelijke onderwerpen en waarmee het makkelijk “schakelen” is. Ik kijk met plezier terug op de fijne samenwerking. "
Leo van Koppen, teamleider opleiding Information Security Management, Haagse Hogeschool


HHS: Academie voor Masters & Professional courses (2012) 

In het najaar van 2012 heeft Adviesbureau Meeder ondersteuning verleend aan de versteviging van de kwaliteitszorg van de masteropleidingen van de Academie voor Masters & Professional Courses. Daarbij ging het om het stroomlijnen van de organisatie van de accreditaties, het uitvoeren van een aantal risicoanalyses en het maken van een programma voor het structureel verbeteren van de kwaliteitszorg.(2012)

"Sara heeft zich bij de Academie voor Masters & Professional Courses een deskundig begeleider en adviseur betoond. Vanuit haar uitgebreide ervaring met accreditatieprocessen en kwaliteitszorg kan ze snel bepalen wat er nodig is om de kwaliteitszorg structureel op een hoger plan te brengen. Ze geeft niet alleen aanwijzingen, maar zorgt ook voor een adequate uitvoering van de delen die ze voor haar rekening neemt."
Dr. Ineke van Halsema, directeur Academie voor Masters en Professional Courses, Haagse Hogeschool


HHS: accreditatie nieuwe stijl (2011) 

De opleiding CMD van de Haagse Hogeschool dient geaccrediteerd te worden in een periode waarin ook de inhoud van de opleiding aan herijking toe is. Dit betekent onvolledige informatie tijdens het schrijven van de Kritische Reflectie en een zeer hoge werkdruk voor het docententeam. Adviesbureau Meeder is gevraagd om de kritische reflectie te schrijven en te bewaken of het (nieuwe) onderwijs aan de eisen van het NVAO-kader voldeed. (2010-2011)

"Als schrijver van de Kritische Reflectie is Sara Meeder betrokken geweest bij de complexe accreditatievoorbereidingen van deze grote, ICT – gerelateerde opleiding in het hoger beroepsonderwijs. In die rol heeft zij zich een deskundige, betrouwbare, doelgerichte en zeer betrokken professional getoond, die zich in hoge mate bewust is van haar taken en verantwoordelijkheden. Sara is in staat om zich in korte tijd de specifieke problematiek van een opleiding eigen te maken en zich, met voldoende gevoel voor distantie, te verbinden aan de medewerkers van de opleiding. Aanvullend op haar schrijversrol geeft ze ook op positief-kritische wijze invulling aan haar rol als (extern) adviseur, waarbij haar meedenken zich kenmerkt door een constante beweging tussen focus op hoofdlijnen en focus op detailniveau. Door haar kwaliteiten en inzet geeft Sara daadwerkelijke invulling aan het begrip “ontzorging” van de opdrachtgever."
Harrie van Beek, interim-teamleider CMD Haagse Hogeschool (senioradviseur marktgroep Hoger Onderwijs, BMC Advies en Management)


Rijn IJssel: Opstellen kaderbrief (2010) 

Bij Rijn IJsel leeft de vraag of zij het onderwijskundig beleid meer via de reguliere planning & controlcyclus kan sturen. Dit betekent een aanpassing van de jaarlijkse kaderbrief. Adviesbureau Meeder is gevraagd hierbij mee te denken: hoe kunnen in de kaders onderwijskundige doelen (zoals meer maatwerk) het best geformuleerd en meetbaar worden gemaakt. In overleg met betrokkenen is een nieuwe opzet gemaakt. Voor de organisatie volgt nu een tijd waarin veel over de nieuwe richting van de P&C-cyclus en de onderwijskundige doelen gesproken zal worden. (2010)

"Sara Meeder heeft vanuit haar positief kritische blik de verschillende mogelijkheden van sturing op onderwijskundige doelen samen met ons onderzocht. Ze kan daarbij goed en snel schakelen vanuit verschillende modellen/concepten en meekijken vanuit het perspectief van de diverse betrokkenen."
Ad Huijbregts, Manager Onderwijs & Kwaliteit, Rijn IJssel

HHS: Drie accreditaties voor de Academie ICT & Media (2010) 

Bij de Academie ICT & Media zijn in 2010 drie accreditaties uitgevoerd. Adviesbureau Meeder is gevraagd de regie te nemen en de kwaliteit van de reviews te bewaken, waarbij de teamleiders de review schreven. Daarnaast heeft Adviesbureau Meeder de docentenpanels getraind. De VBI heeft de opleidingen positief beoordeelt.(2009-2010)

"Sara Meeder heeft drie opleidingen in de voorbereiding op de accreditaties begeleid. Zij heeft daarbij getoond zich snel te kunnen inleven en inwerken in de afzonderlijke problematiek van de opleidingen en de Academie als geheel. Sara heeft op een deskundige wijze overall regierol vervuld, met goed gevoel voor de verantwoordelijkheden van de betrokken teamleiders."
Gert de Ruiter, directeur Academie ICT en Media, Haagse Hogeschool
 

ROC Nijmegen: Interim programmamanager (2010) 

Sara heeft gedurende zes maanden de rol van interim progammamanager vervuld. In deze periode heeft zij het programma Onderwijs en het programma Kwaliteit van het ROC Nijmegen ingericht en opgestart. (2009-2010)

"Sara Meeder is een professional die zich in korte tijd in een problematiek kan inwerken en hoogwaardige prestaties levert. Haar werk kenmerkt zich door een continue kwaliteit."
Theo Douma, lid College van Bestuur van ROC Nijmegen

Inholland: Begeleiden accreditatie conservatorium (2009) 

 

 

 

Het conservatorium Inholland in Alkmaar is een uniek conservatorium gericht op de hedendaagse muziekpraktijk. Adviesbureau Meeder is gevraagd de projectleider en interne projectgroep te ondersteunen bij de voorbereiding op deze accreditatie. Gelijktijdig moet echter ook nieuw onderwijs worden ontwikkeld en de kwaliteitszorg opnieuw worden ingericht. Een fikse klus voor een klein team, volgens een complexe projectplanning. De accreditatie is behaald. (2008-2009)

"Sara heeft ons bijzonder goed geholpen bij de totstandkoming van de zelfevaluatie, zowel door de veelheid aan documenten om te bouwen naar een beheersbaar document maar ook door kritische gesprekken te voeren met direct betrokkenen waardoor weaardevolle informatie naar boven kwam."
Gerard Mohring, programmadirecteur van de School of Communication, Media & Music van Hogeschool Inholland

HHS: Implementatie kwaliteitsbeleid (2009)

De directeur van de Academie Bestuur, Recht en Veiligheid vraagt Adviesbureau Meeder een "werkend" kwaliteitsbeleid voor de academie te ontwikkelen: de PDCA-cyclus moet worden rondgemaakt en structureel verbonden aan de planning- en controlcyclus. Het managementteam stelt gezamenlijk de kwaliteitskaders. Nieuwe evaluatie-instrumenten worden ontwikkeld en uitgetest. Uitkomsten worden verwerkt tot stuurinformatie. Daarna volgen aanpassingen in de organisatiestructuur en verankering in de verschillende jaarplanningen. Uitkomst: na twee jaar plezierige samenwerking staat er een gezamenlijk kwaliteitssysteem voor alle vier de opleidingen. (2008-2009)

NTI:16 accreditaties (2007)

 

 

 

Binnen een jaar diende een groot aantal van de HBO-opleidingen geaccrediteerd te worden. Adviesbureau Meeder is gevraagd te kijken naar de ingediende managementreviews en bewijslast. Voor de accreditaties is het van belang dat de (externe) docenten goed zijn voorbereid en beschikken over voldoende panelvaardigheden. Hiervoor heeft Adviesbureau Meeder de paneltrainingen van de circa 15 docententeams verzorgd. Voor bijna alle opleidingen zijn reeds positieve beoordelingen binnen. (2007)

"Sara Meeder heeft in relatief korte tijd kans gezien om alle betrokken partijen van Hogeschool NTI bij de visitatie de nodige kennis, inzichten maar met name ook het vertrouwen te geven om deze visitaties met succes af te kunnen ronden. Een prestatie van formaat, die de hogeschool een stap verder brengt in het aanbieden van kwalitatieve hoogwaardig onderwijs dat bovendien voorzien zal zijn van een NVAO keurmerk."
M. Kolsteren, toenmalig directeur MBO, HBO & University,Thomson Education Direct

Inholland: Begeleiding accreditatie Social Work (2007) 

 

 

 

Adviesbureau Meeder is gevraagd het zelfevaluatierapport voor een opleiding binnen de major Social Work te schrijven. Het betreft een opleiding met drie verschillende varianten, met zowel een oud als een nieuw programma, welke op vier locaties wordt verzorgd. Omdat de eigen medewerkers volop in de implementatie van het nieuwe onderwijsconcept zitten, dienen zij minimaal belast te worden. De beschikbare doorlooptijd is 4-5 maanden. De opleiding is positief beoordeeld. (2006-2007)

Inholland: Aanvraag Toets Nieuwe Opleiding (2008)

 

 

 

Vanuit de beroepspraktijk rijst de vraag of bestaande opleidingen Social Work voldoende opleiden voor de nieuwe problematieken in het werkveld. De Hogeschool heeft hierop het besluit genomen om de markt voor een nieuwe opleiding te onderzoeken. Adviesbureau Meeder heeft de interne projectleider begeleid bij de verschillende stappen. Na onderzoek en in samenspraak met het werkveld is een nieuw competentieprofiel ontwikkeld. Daarna hebben wij het competentieprofiel uitgewerkt in een opleidingsprofiel. Tot slot is de opleiding beschreven in een Rapport Toets Nieuwe Opleiding.(2007-2008)

"Sara heeft een goed oog voor details. Houdt zich aan afspraken en communiceert goed. Zij biedt waardevolle ondersteuning aan de interne projectleider door haar kennis van de regelgeving en procedures om nieuwe opleidingen aan te vragen."
Karin Kleine, voormalig directeur School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND

 7 macrodoelmatigheidsonderzoeken

Een hogeschool wil op korte termijn zeven nieuwe opleidingslocaties aanvragen bij het ministerie van OC&W en heeft daarvoor macrodoelmatigheidstoetsen nodig. Extra complicatie vormt het feit dat het hier om een vertrouwelijk project gaat, ook intern. Door de geringe tijd en overige beperkingen hebben we geen volledige macrodoelmatigheidsonderzoeken opgeleverd. De onderzoeken gaven wel voldoende inzicht in de haalbaarheid van de opleidingslocaties. Voor het in korte tijd verzamelen van de kwantitatieve gegevens is samengewerkt met de Stoas Hogeschool.

Stenden: Subsidieaanvraag Leven-Lang-leren (2009)

De subsidieaanvraag Leven-Lang-Leren in het HBO werd kort van te voren bekend. Deze uitdagende (en uitgebreide) aanvraag moest daarom in korte tijd gebeuren. Om dit te realiseren heeft Adviesbureau Meeder samengewerkt met NetOO-partner Competentienet. Door de goede samenwerking, ook met de opdrachtgever, is het gelukt om een mooie aanvraag op te stellen en de deadline te halen. (2009)

"Sara Meeder is een professional die zich in kort tijdsbestek ingraaft in de problematiek en met scherp advies de kwaliteit van een stuk bewaakt. Haar korte lijnen en directe wijze van communiceren hebben wij als plezierig ervaren en vooral ook de wijze van haar inzet om het maximale er uit te halen voor de klant. Door haar inbreng en expertise hebben wij in een zeer kort tijdsbestek een advies kunnen uitbrengen aan het College aangaande de projectaanvraag Leven lang Leren voor Stenden hogeschool."
Martin Pillen, voormalig teamleider Educational Support Office, Stenden university

Inholland: Schrijven projectplan EVC Centrum (2007)

 

 

INHOLLAND wil Erkenning Verworven Competenties (EVC) verder implementeren binnen haar Schools en vraagt daarvoor subsidie aan. Adviesbureau Meeder is zowel in 2006 als in 2007 gevraagd daarbij te ondersteunen. Samen met de Schools hebben wij onderzoek gedaan naar de huidige en gewenste EVC-activiteiten. Dit is samengebracht in de hogeschoolbreed plan. De aanvragen zijn beide jaren goedgekeurd. In dit project hebben we samengewerkt met onze partner Linque van de Associate van Onderwijsconsultancy. (2006-2007)

"Sara heeft alle expertise geleverd om het EVC Centrum INHOLLAND mogelijk te maken. Haar aanpak is zeer professioneel en efficiënt. Bovendien is Sara in staat om binnen de groep van voortrekkers een onderwijsinhoudelijke en richtinggevende rol te vervullen."
Seerp de Blauw, voormalig directeur EVC-centrum INHOLLAND

NSO: Vernieuwen opleidingscompetenties (2010) 

De Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) vroeg inhoudelijke reflectie op de nieuwe opleidingscompetenties. Tijdens twee besprekingen is het profiel aangescherpt en zijn de consequenties voor het curriculum besproken. Hiermee had de opdrachtgever voldoende input om weer verder te gaan met het aanpassen van het onderwijs en de toetsing. (2010)

"Ik ben erg geholpen met de werkwijze van Sara. We werken nu een paar maanden met de vernieuwde opleidingscompetenties. De eerste toets wordt op basis hiervan nu ingeleverd: het gaat prima."

Marcella Blok, Masteropleiding Onderwijsmanagement, Nederlandse School voor Onderwijsmanagement

HAN: Schrijven nieuwe studiehandleidingen (2008)

 

 

 De Informatica en Communicatie Academie (ICA) van de HAN vraagt externe ondersteuning bij het uitwerken van de studiehandleidingen. De vormgeving moet de uitstraling van ICA als een innovatief en creatief onderwijsinstituut ondersteunen, en moet ook aanspreken bij vrouwelijke studenten. Adviesbureau Meeder heeft een team gevormd met onderwijskundigen, vormgevers en tekstschrijvers. De handleidingen worden samen met de docententeams herschreven. Na een pilotfase in 2006-2007 heeft ICA ons gevraagd om in 2008 al haar handleidingen te herzien. (2006-2008)

Meer informatie over project leest u in het volgende artikel>>

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript. Klik hier.